لوله پلی اتیلندر شبکه گازرسانی
آگهی

لوله پلی اتیلندر شبکه گازرسانی

نامه الکترونیک چاپ PDF


  • لوله پلی اتیلندر شبکه گازرسانی

در حدود سالهاي 1950 بهدليل كمبود منابع فلز و نيز مشكلات  استفاده از مصنوعات‌ فلزي‌ نظير  حمل و نقل ،‌خوردگی ‌وجوشكاري و سبب  مطالعه جهت جايگزيني‌ محصولات به جاي فولاد شد اولين جايگزين‌ها پلیاتیلن ها بودند از  اين پس بحثي به نام پليمر‌ها آغازشد.
پلي‌‌اتيلن‌كه نوعي پليمر است و با فرمول ساختماني‌  C2H4- C2H4-C2H4 مي‌باشد كه استفاده از اين لوله‌ها در اكثر‌ كشورها معمول شدهاست.و همه ساله ‌با تحقيقاتي‌ كه در مورد رزين‌هاي پلي‌لتيلن‌ در آزمايشگاهها انجاممي‌شود و روز به روز  به كيفيت‌لوله‌هاي پلي‌اتيلن‌افزودهمي‌شود.در ايران در تمام شهرها و روستاها گاز‌رساني‌ مي شوند.تمام خطوطاز لوله پلي‌اتيلن است

  • مشخصات شبکه از نظرفشار گاز
  • جوشکاری لوله هایپلی اتیلن
  • نوع اتصالات پلی اتیلن
  • جوشکاریالکتروفیوژن
  • آزمایشاتمخرب

مشخصات شبكه‌ از نظر فشارگاز

گاز خــروجـي‌ ازپــالايـشگاه هاي تقويت فشار‌ در خطوط  انتقال‌داراي فشاري بين 700-150 psi مي‌باشدكه در ايستگاهها تا فشار 250   كم مي‌شود و وارد خطوط تغذيه‌ مي‌شود اكثر لوله‌هايشبكه تغذیه‌ از نوع فولادي‌ و يا پوشش پلي‌ اتيلن‌ است.
خطوط تغذيه‌ با فشار 250 psi براي استفاده‌ مشتركين‌ كم مصرف‌ وارد ايستگاههاي TBS مي‌شود كه در اينايستگاهها‌ تا فشار 60 psi كاهش مي‌يابد.
هر يك از ايستگاهها‌ي فشار‌درون شهري TBS با فشار 60 psi تإمين كنند. يك منطقه‌ است با حدود 500 مشترك است اين انشعابات  خطوط پلي‌اتيلن‌ با فشار 60 psi و با لوله‌هاي با قطر‌ 25 مي‌باشد.

جوشكاري‌ لوله‌هاي پلي‌اتيلن :

براي اتصال لوله هايپلي‌اتيلن راههاي بخصوصي وجود دارد. اتصال آنها آنها آسانتر از لوله فولادي استامروزه در كشورها از روش الكترو‌فيوژن‌ در اتصال‌ و جوشكاري‌ پلي‌اتيلن استفاده ميشود در اين روش كه تجهيزات و اتصالات‌ مخصوص‌به خوددارد از انرژي الكتريكي  و خاصيت ترموپلاست‌ بودنپلي‌اتيلن است.
جوشكاري اين لوله‌ها نياز به وقت و رعايت‌ تمامي شرايط‌ وابستهدارد مكانيزم‌ اصلي‌جوشكاري به اين صورت است كه محل جوش  و اتصالات‌ حرارت دادهمي‌شوند و اين حرارت سبب نرم و خميري شدن  لوله اتصال‌شده و پس از سرد شدن كامل بههم چسبيده به طوري كه لوله و اتصال يكي مي‌شوند.
دماي نرم و خميري  شدنلوله‌ها   مـي‌بـاشــد كه اين حرارت ‌در روش الكترو فيوژن به وسيله دستگاهالكترو‌فيوژن  و اتصالات‌ خاص  اين روش توليد مي‌شود.

دستگاهالكترو‌فيوژن :  اين دستگاه  براي جوشكاري‌ پلي‌اتيلن  ساخته شده است وكاملاً خودكار است ابعاد دستگاه در حدود‌  40cm * 30 *30  كه اطراف آن يك بعنواندستگيره نيز عمل‌مي‌كند قرار دارد دستگاه داراي‌ يك صفحة ديجيتال‌و يك قلم نوري استكه اين قلم‌ قادر است با خواندن اطلاعات روي  باركد ولتاژ‌ مورد نياز راه توجه‌ بهزمان كه خود آن را محاسبه‌مي‌كند اتصال اعــمال‌ نمـايد‌ و در پايان‌ زمان  جريانالكترسيته  را قطع مي‌كند.

اتصالات :  اتصالات مختلفي در لوله گذاري با لوله‌ پلي‌اتيلن‌  وجود دارد كه براي اتصالآنها از روش الكتروفيوژن‌ همگي با استانداردهاي‌ مخصوص‌ و مرتبط با دستگاهالكترو‌فيوژن  را داشته است المنت‌ها در اتصالات‌ بين جدار خارجي‌ و داخلي قراردارند‌ تمامي اتصالات‌ داراي دو فيش يا ترمينال است كه به وسيله آن به دستگاه متصلمي‌شوند و همانطور كه اشاره شد داراي باركد مخصوص بوده كه با استفاده از قلم نوريدستگاه‌ قرائت مي‌گردد.

نوع اتصالات پلي‌اتيلن :

1. بوشن يا كوپلر
2. ريديوس ‌يا تبديل
3. درپوش‌يا پك  
4. سه‌راهي
5. زانو  
6. زين اين اتصالات براي انشعاب‌ استفاده مي‌شود المنت‌ در اتصال زين در سطحخارجي‌قرار دارد.
7. تي‌اف (TF )  : از اين اتصال براي متصل‌كردن شبكه فولادي‌وپلي‌اتيلن استفاده مي‌شود.
8. شير( Valve )

جوشكاري الكتروفيوژن :

براي انجام يك جوشالكترو‌فيوژن 10 مرحله‌ را طي‌مي‌كنيم كه اين مراحل‌عبارتند از :

1 ـ  لوله اتصال‌ها ودستگاه را كنترل كنيم.
2 ـ  دو سر لوله را به صورت كاملاً گونيا برش زد.
3 ـ  محلي  كه قرار است جوشكاري شود و نيز مقداري از آن را با استفاده ازScra per تراشدهيم.
4 ـ  استفاده از حلال مناسب‌ و شست‌شوي  محل جوشكاري‌ با استفاده ازاستن.
5 ـ  در اين مرحله بايستي‌ به گونه‌اي بر روي لوله‌ مشخص نمائيم‌ كه لولهتا چه جائي‌ داخل اتصال‌شود.
6 ـ اجزاء جوش را به يكديگر متصل‌ كرده 
7 ـ  اجزاء جوش  را به طور دقيق‌ و صحيح‌ درون گيره مخصوص  قرار داد.
8 ـ فيشهايدستگاه را به دو ترمينال‌ اتصال متصل كرده‌  و براساس  دستور العمل‌ مربوط  جريانبرق  را در مدت زمان از پيش تعيين شده به دو سر‌سيم پيچ‌  اتصال داده اعمالمي‌نمائيم.
9 ـ ياد‌داشت‌ زمان سرد شدن  و رعايت دقيق آن    
10 ـ  كنترلعملكرد  شاخه‌ها

آزمايشات مخرب :

a : تست تركيدگي‌ سريع :  يكي از اتصالاتجوشكاري  برش زده مي شود و يك سر آن كپ‌خورده و از سر ديگر آن آنقدر آب به اتصالتزريق‌كرده تا باعث‌تركيدگي شود اگر تركيدگي‌ در لوله باشد‌ جوش مورد قبول است واگر در اتصال  رد مي‌شود.

b : تست هيدروستاتيك :  در اين تست جوش وارديك حمام آب گرم در 80c مي‌كنيم و آب را تا فشار 20 psi وارد مي‌كند و تا 164 hr ساعت در حمام نگهداري  مي‌كنند و سپس نسبت‌ به تركيدگي‌ چك مي‌كنند.

منبع : پارس اتیلن کیش

 
 
جمعه
1399
اسفند
8
 

پشتيبان فروش و فني

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_counterامروز27
mod_vvisit_counterدیروز35
mod_vvisit_counterکل بازدیدها484819
 4 مهمان حاضر

تماس با ماآگهی
آگهی