تاریخچه آبرسانی
آگهی

تاریخچه آبرسانی

نامه الکترونیک چاپ PDF


  • تاریخچه آبرسانی

اولین ملتها به تقلید از طبیعت با استفاده از کندن زمینبه صورت کانال شروع به آبرسانی نمودند. قنات یا کاریز از شیوه های بسیار قدیمی درآبرسانی است که هنوز در ایران مورد استفاده است. چینی ها، بابلی ها، هندی ها،ایرانیان و مصریان از جمله قدیمی ترین ملت ها در زمینه استفاده از شبکه آبرسانیهستند.
امروزه جای خوشبختی است کهدر اکثر شهرها آب سالم غالبا به مقدار کافی و با فشار مطلوب در دسترس است. اگر چنیننباشد. علاوه بر افزایش نارضایتی عمومی سطح بهداشت و رفاه جامعه به شدت کاهش مییابد.
و همچنین به علت تمرکز روز افزون مردم در شهرهااز یک سو و گسترش صنایع از سوی دیگر لازم می سازد که فن آبرسانی شهرها مانند هر فندیگری در حال تکامل باشد. لذا آگاهی مهندس طراح یک شبکه آبرسانی شهری بر آنچه که دراین زمینه در دنیا رخ می دهد بسیار لازم است.
همچنیندسترسی به آب در مناطق مختلف شهری تحت الگوهای مصرف متفاوت و با مخازن مختلف السطحتامین آب برای نیاز اضطراری آتش نشانی وضعیت شبکه های موجود آبرسانی به مناطق تحتتوسعه شهری یا صنعتی از جمله مشکلاتی هستند که برای حل آنها نیاز به درک صحیح رفتارهیدرولیکی شبکه ها است.

تعریف یک شبکه آب رسانی

یک شبکه آبرسانی عبارت است از مجموعه ای وسیع از یک سریلوله که به وسیله اتصالاتی نظیر سه راهی،زانویی،تبدیل و… به هم متصل می شوند،بهطوری که با ورود آب از یک نقطه،از نقاط دیگر قابل برداشت باشد.
طراحی یک شبکه آبرسانی مستلزم انتخاب قطر مناسب جهت هر یکاز لوله های شبکه است.این انتخاب باید به گونه ای باشد که کلیه پارامتر های مهمشبکه از قبیل فشار،سرعت و … در محدوده مشخص برآورده گردند.
به طور کلی در محاسبات مربوط به حلقه های یک شبکه آبرسانیدو تیپ مختلف از معادلات مورد استفاده قرار می گیرند.

۱_معادلات پیوستگی جریان
۲_معادلات انرژی

اساس معادلات پیوستگی جریان بر این اصلاستوار است که دبی ورودی یک گره باید با دبی خروجی از آن برابر باشد.اساس معادلاتانرژی نیز بر این اصل استوار است که جمع جبری افت فشار های خالص نظیر ارتفاع برایهر حلقه از شبکه باید برابر صفر باشد.
با توجه بهتوضیحات فوق می توان نتیجه گرفت که:

۱_برای هر گره از شبکه و به منظور متوازن نمودن مقادیرفشار مربوط به آن می توان یک معادله پیوستگی نوشت.
۲_برای هر حلقه از شبکه و به منظور متوازن نمودن مقادیرفشار مربوط به آن میتوان یک معادله انرژی نوشت.

معادلات اساسی که در طراحی شبکه آبرسانیکاربرد دارند،معادلات دارسی ویسباخ و هیزن ویلیامز و برنولی می باشد.

منبع : پارس اتیلن کیش

 
 
جمعه
1399
اسفند
8
 

پشتيبان فروش و فني

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_counterامروز15
mod_vvisit_counterدیروز35
mod_vvisit_counterکل بازدیدها484807
 6 مهمان حاضر

تماس با ماآگهی
آگهی